Έλεγχος μεταλλάξεων γονιδίου PIK3CA

Περιγραφή

Το γονίδιο PIK3CA κωδικοποιεί την καταλυτική α- υπομονάδα του PI3K (κινάσες του 3-φωσφοϊνοσιτιδίου) μονοπατιού σηματοδότησης το οποίο εμπλέκεται σε σημαντικές βιολογικές λειτουργίες του κυττάρου, όπως στον πολλαπλασιασμό, στον μεταβολισμό, στη μετανάστευση του κυττάρου καθώς επίσης στην απορύθμιση της απόπτωσης. Μεταλλάξεις που επιφέρουν τη μη φυσιολογική ενεργότητα του γονιδίου PIK3CA  έχουν παρατηρηθεί στο 20-30% των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Συγκεκριμένα, μεταλλάξεις στον εξώνιο 9 και στο εξώνιο 20 αποτελούν τον 70-80% όλων των PIK3CA μεταλλάξεων που έχουν βρεθεί στον καρκίνο του μαστού.

Αναστολείς του PI3K μονοπατιού που στοχεύουν στις συγκεκριμένες μεταλλάξεις υπερ-ενεργοποίησης του γονιδίου PIK3CA, αποτελούν στοχευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση για τον καρκίνο του μαστού. Επομένως ο έλεγχος μεταλλάξεων του PIK3CA έχει προβλεπτική αξία ως προς την ανταπόκριση σε PI3K αναστολείς.

Μέθοδος

To cobas® PIK3CA mutation test είναι μια εξέταση (RUO) πραγματικού χρόνου PCR, στην οποία επιτυγχάνεται η ποιοτική ανίχνευση μεταλλαγών στα εξώνια 1, 4, 7, 9 και 20 του γονιδίου PIK3CA σε δείγματα FFPE.

Η εξέταση έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση των παρακάτω μεταλλάξεων:

  • Εξώνιο 1: R88Q
  • Εξώνιο 4: N345K
  • Εξώνιο 7: C420R
  • Εξώνιο 9: E542K, E545X (E545A, E545D {c.1635G>T}, E545G, and E545K), Q546X (Q546E, Q546K, Q546L, and Q546R)
  • Εξώνιο 20: M1043I {c.3129}, H1047X (H1047L, H1047R, and H1047Y) και G1049R

Ευαισθησία

Το COBAS® PIK3CA Mutation test μπορεί να ανιχνεύσει μεταλλάξεις στα εξώνια 1, 4, 7, 9 και 20 του γονιδίου PIK3CA, με παρουσία μετάλλαξης τουλάχιστον 5% όταν χρησιμοποιείται η τυπική ποσότητα εισαγωγής 50 ng DNA ανά βύθισμα αντίδρασης.

Βιβλιογραφία

  1. Engelman JA, Luo J, Cantley LC.. The evolution of phosphatidylinositol 3-kinases as regulators of growth and metabolism. Nat Rev Genet 2006; 7(8): 606–619.
  2. Dupont Jensen J, Laenkholm AV, Knoop A, et al. PIK3CA mutations may be discordant between primary and corresponding metastatic disease in breast cancer. Clin Cancer Res. 2011;17:667‐677.
  3. Di Cosimo S, Baselga J. Phosphoinositide 3‐kinase mutations in breast cancer: a “good” activating mutation? Clin Cancer Res. 2009;15:5017‐5019.
  4. Fritsch C, Huang A, Chatenay-Rivauday C. et al. Characterization of the novel and specific PI3Kα inhibitor NVP-BYL719 and development of the patient stratification strategy for clinical trials. Mol Cancer Ther 2014; 13(5): 1117–1129.
  5. Phosphatidylinositol 3-kinase α-selective inhibition with alpelisib (BYL719) in PIK3CA-altered solid tumors: results from the first-in-human study. J Clin Oncol 2018; 36(13): 1291–1299.