Έλεγχος Μικροδορυφορικής Αστάθειας (MSI)

Περιγραφή

Το φαινόμενο της μικροδορυφορικής γενετικής αστάθειας (MSI – Microsatellite Instability) παρατηρείται σε ένα μεγάλο εύρος συμπαγών καρκίνων.

Πρόκειται για μικρές αλλαγές στην αλληλουχία του DNA που συμβαίνουν κατά την αντιγραφή, και είναι συνήθως προσθήκες ή απαλοιφές μίας ή δύο νουκλεοτιδικών βάσεων.

Υπάρχουν περιοχές του ανθρώπινου γονιδιώματος στις οποίες, λόγω της δομής τους, το φαινόμενο αυτό είναι πιο συχνό.

Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA με μικρή μονάδα επανάληψης, από μία έως τέσσερις βάσεις και είναι γνωστές ως μικροδορυφορικές (Microsatellite) περιοχές του γονιδιώματος.

Αυτού του τύπου η γενωμική αστάθεια λέγεται μικροδορυφορική αστάθεια (MSI – Microsatellite Instability) και χαρακτηρίζει το σύνδρομο HNPCC (Lynch) σε ποσοστό που φθάνει το 90%, ενώ συναντάται και στο 10%-15% των σποραδικών καρκίνων του παχέος εντέρου και του ορθού.

Για κάθε μικροδορυφορική αλληλουχία (BAT25, BAT26, D2S123, D5S346, D17S250) που εξετάζεται, συγκρίνεται DNA από καρκινικό ιστό με DNA φυσιολογικού ιστού του ιδίου ασθενούς με PCR και ηλεκτροφορητική ανάλυση σε αναλυτή DNA φθοριζόντων θραυσμάτων. Με την τεχνολογία του NGS, δεν απαιτείται η χρήση φυσιολογικού ιστού.

Βιβλιογραφία

  1. Starostik P and Muller-Hermelink HK (2001) Diagnosis of microsatellite instability-positive colorectal cancer. Expert Rev Mol Diagn 1:71-80.
  2. Boland CR, Thibodeau SN, Hamilton SR, Sidransky D, Eshleman JR, Burt RW, Meltzer SJ, Rodriguez-Bigas MA, Fodde R, Ranzani GN, Srivastava S. (1998) A National Cancer Institute Workshop on Microsatellite Instability for cancer detection and familial predisposition: development of international criteria for the determination of microsatellite instability in colorectal cancer. Cancer Res 58(22):5248-5257.