Έλεγχος Μεταλλάξεων KRAS

Το KRAS γονίδιο αποτελεί ένα πρωτο-ογκογονίδιο, μεταλλάξεις του οποίου οδηγούν στη μη φυσιολογική ενεργοποίηση του και συμβάλλουν στη διαδικασία της ογκογένεσης.

Περιγραφή

Το KRAS γονίδιο αποτελεί ένα πρωτο-ογκογονίδιο, μεταλλάξεις του οποίου οδηγούν στη μη φυσιολογική ενεργοποίηση του και συμβάλλουν στη διαδικασία της ογκογένεσης.

Συγκεκριμένα, η μη φυσιολογική ενεργοποίηση του γονιδίου προκαλεί την ανεξέλεγκτη σηματοδότηση μέσω του μονοπατιού MAP/ERK, το οποίο προάγει την αύξηση των κυττάρων και τη διαφοροποίηση τους.

Η παρουσία μεταλλάξεων στο KRAS επηρεάζει τις αποφάσεις σχετικά με τη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα και του ορθοκολικού καρκίνου.

Η συχνότητα εμφάνισης KRAS μεταλλάξεων είναι συχνότερη σε ασθενής με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) και ιστορικό καπνίσματος.

Δεδομένης της συμμετοχής του KRAS γονιδίου στο μονοπάτι σηματοδότησης που βρίσκεται σε συνέχεια του EGFR υποδοχέα (RAS/RAF/MAPK), ο παρουσία KRAS μεταλλάξεων αποτελεί δείκτη μη ανταπόκρισης σε στοχευμένη θεραπεία με αντι-EGFR αναστολείς (ΤΚΙs).

 

Καρκίνος Παχέος Εντέρου

Στην περίπτωση του καρκίνου του παχέος εντέρου (CRC), ένα 40% χαρακτηρίζεται από KRAS μεταλλάξεις στα κωδικόνια 12 και 13 του εξώνιου 2 του KRAS γονιδίου, ενώ το 10-15% φέρει μεταλλάξεις στα εξώνια 3 και 4 με συνεπακόλουθη αντίσταση σε αντι-EGFR θεραπεία με cetuximab ή panitumumab. Αντίστοιχα, η ανίχνευση KRAS μεταλλάξεων στα εξώνια 2, 3 και 4 έχει προβλεπτική αξία για αντίσταση σε αντι-EGFR θεραπεία στον NSCLC.

Η παρουσία KRAS μεταλλάξεων γενικά δεν αλληλεπικαλύπτεται με μεταλλάξεις σε άλλους βιοδείκτες του NSCLC, τους EGFR, ROS1, BRAF και ALK και επομένως δεν υπάρχει όφελος από περαιτέρω μοριακό έλεγχο σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

Μέθοδος

Ο έλεγχος παρουσίας μεταλλαγών αρχικά γίνεται με PCR-HRM (high resolution melting) και στη συνέχεια με Real Time PCR με το σύστημα LightMix Kit K-ras Codons 12/13 CE, IVD.

Ανιχνεύονται οι παρακάτω μεταλλαγές στα κωδικόνια 12 και 13 του k-ras: 12D, 12C, 12V, 12A, 12R, 12S, 12T, 13D, 1213D & 13C με το Lightmix kit.

Για την ανεύρεση μεταλλαγών στα εξώνια 3 και 4 του KRAS χρησιμοποιείται το σύστημα LightMix kit Kras 61, 117, 146.

Με τη μέθοδο LightMix kit ανιχνεύεται τουλάχιστον 1% μεταλλαγμένου DNA σε 1 μg DNA.

 

Βιβλιογραφία

  1. Karachaliou N, Mayo C, Costa C, Magrí I, Gimenez-Capitan A, Molina-Vila MA, Rosell R. KRAS mutations in lung cancer. Clin Lung Cancer. 2013 May;14(3):205-14.
  2. Slebos RJ. et al. Relationship between K-ras oncogene activation and smoking in adenocarcinoma of the human lung. J Natl Cancer Inst 1991;83: 1024-1027.
  3. Wang HL. et al. KRAS mutation testing in human cancers: the pathologist’s role in the era of personalized medicine. Adv Anat Pathol 2010;17:23-32.
  4. Rowland A. et al. meta-analysis comparing the efficacy of anti-EGFR monoclonal antibody therapy between KRAS G13D and other KRAS mutant metastatic colorectal cancer tumours. Eur J Cancer 2016;55:122-130.
  5. Eberhard DA. et al. Mutations in the epidermal growth factor receptor and in KRAS are predictive and prognostic indicators in patients with non-small cell lung cancer treated with chemotherapy alone and in combination with erlotinib. J Clin Oncol 2005;23:5900-5909.
  6. Thiede, C., Bayerdorffer, E., Blasczyk, R., Wittig, B. Simple and sensitive detection of mutations in the ras proto-oncogenes using PNA-mediated clamping.  Nar (1196) 24, 983-984
  7. Chen et al. Rapid detection of Kras mutations in bile by peptide nucleic acid- mediated PCR clamping and melting curve analysis: comparison with restriction fragment length polymorphism analysis. Clin Chem 2004 Mar; 50(3): 481-489
  8. Bearnek, Bures, Sascha, Sacra, Rajman, Jandik, Rudolf, Landt. Detection of point mutations in Kirsten ras 2 gene using locked nucleic acids clamped PCR. Chem. Listy 101, 738-741 (2007)
  9. Weichert et al . KRAS genotyping of paraffin embedded colorectal cancer tissue in routine diagnostics. Comparison of methods and impact of histology. J. Mol. Diag (2010)
  10. De Roock et al., Association of Kras p.G13D mutation with outcome in patients with chemotherapy –refractory metastatic colorectal cancer treated with Cetuximab. JAMA (2010).