Αναδιάταξη γονιδίου ALK με F.I.S.H.

Περιγραφή

Αναδιάταξη γονιδίου ALK με F.I.S.H.

Μία ομάδα ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αναστροφής στο χρωμόσωμα 2 των καρκινικών τους κυττάρων η οποία φέρνει το 5′ άκρο του γονιδίου EML4 κοντά στο 3′ άκρο του γονιδίου ALK. Από την αναδιάταξη αυτή προκύπτει το ογκογονίδιο σύντηξης EML4-ALK.

Καρκίνοι με EML4-ALK ογκογονίδιο σχετίζονται με συγκεκριμένα κλινικά χαρακτηριστικά όπως καθόλου ή ελαφρύ ιστορικό καπνίσματος, μικρή ηλικία, και αδενοκαρκίνωμα συγκεκριμένου ιστολογικού τύπου. Οι αναδιατάξεις του ALK είναι γενικά αμοιβαίως αποκλειόμενες με μεταλλαγές στα γονίδια EGFR ή KRAS, και οι ασθενείς φέροντες την αναδιάταξη παρουσιάζουν υψηλή ευαισθησία σε αγωγή με στοχευτικούς για το ALK αναστολείς.

Πιστοί στη δέσμευσή της για βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στη μοριακή διαγνωστική χρησιμοποιούμε το Vysis ALK Break Apart FISH Probe kit για την ανίχνευση των αναδιατάξεων του ALK. Το Vysis ALK Break Apart FISH Probe kit έχει βελτιστοποιηθεί για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση αναδιατάξεων του γονιδίου ALK σε παραφινοποιημένο καρκινικό ιστό ασθενών με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC). Το ABBOTT Vysis ALK Break Apart FISH Probe kit είναι το πρώτο εγκεκριμένο διαγνωστικό kit για την ανίχνευση αναδιατάξεων του ALK σε ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC).

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται:

 • Υψηλή Ευαισθησία
  • Το Vysis ALK Break Apart FISH Probe kit αναφέρει 100% ευαισθησία και 100% ειδικότητα στον έλεγχο των αναδιατάξεων του γονιδίου ALK
 • Ταχύτητα
  • Ο χρόνος εκτέλεσης της ανάλυσης δεν υπερβαίνει τις 3 ημέρες
 • Αξιοπιστία
  • Το Vysis ALK Break Apart FISH Probe kit προσφέρει τη μέγιστη αξιοπιστία παρέχοντας έτοιμα προς χρήση βελτιστοποιημένα αντιδραστήρια

Η μακροχρόνια εμπειρία του εξειδικευμένου προσωπικού μας στις αναλύσεις κυτταρογενετικής εγγυάται βέλτιστα αποτελέσματα.

Βιβλιογραφία:

 1. Shaw AT, Solomon B. Targeting anaplastic lymphoma kinase in lung cancer. Clin Cancer Res 2011; 17:2081.
 2. Takahashi T, Sonobe M, Kobayashi M, et al. Clinicopathologic features of non-small-cell lung cancer with EML4-ALK fusion gene. Ann Surg Oncol 2010; 17:889.
 3. Soda M, Choi YL, Enomoto M, et al. Identification of the transforming EML4-ALK fusion gene in non-small-cell lung cancer. Nature 2007; 448:561.

Ανιχνευτής:

Vysis LSI ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase) dual color break apart rearangement probe. Ο ανιχνευτής περιέχει δύο probes σημασμένα με διαφορετικά φθοριοχρώματα παρακείμενα του γονιδίου ALK. Το ένα εκτείνεται 300 kb προς το τελομερίδιο σημασμένο με κόκινο χρώμα, ενώ το άλλο εκτείνεται 442 kb προς το κεντρομερίδιο του χρωμοσώματος 2 σημασμένο με πράσινο χρώμα. Σε ένα φυσιολογικό κύτταρο μετά τον υβριδισμό με τον ανιχνευτή LSI ALK παρατηρούνται δυο κιτρινοπράσινα σήματα (2F). Αντίθετα σε περίπτωση διάσπασης και μετάθεσης του γονιδίου παρατηρούνται ένα πράσινο και ένα κόκινο σήμα χωριστά που αντιστοιχούν στη μετάθεση και ένα κιτρινοπράσινο σήμα που αντιστοιχεί στο εναπομείναν φυσιλογικό γονίδιο (1R1G1F).