Συγκατάθεση Ασθενή

Παρακαλούμε συμπληρώστε σωστά όλα τα απαραίτητα στοιχεία

  Δίνω τη συγκατάθεση μου στην ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ

  για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 σύμφωνα με τα κατωτέρω:

  Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ αποτελεί, αποκλειστικά η παροχή των υπηρεσιών τις οποίες αιτείται ο πελάτης. Με τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα εξασφαλίζεται η ορθή ιχνηλασιμότητα του διαγνωστικού δείγματος. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο προσωπικό, με μέριμνα για την προστασία των δεδομένων μέσα από την εφαρμογή σειράς μέτρων ασφαλείας.

  Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται. Εφόσον ο ασθενής δεν επιθυμεί να χορηγήσει προσωπικά δεδομένα που κρίνονται απαραίτητα για την διενέργεια της εξέτασης η ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ δεν δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες της.

  Τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι:

  Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλεφωνικούς αριθμούς, δεδομένα του ιατρικού ιστορικού, ηλικία, φύλλο, ΑΜΚΑ και κάθε άλλο δεδομένο που μπορεί να κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση.

  Τα δεδομένα αυτά δεν χορηγούνται σε τρίτους πέραν των ασφαλιστικών ταμείων καθώς και όσων τρίτων εμπλέκονται στην διαδικασία υλοποίησης και εκτέλεσης της διαγνωστικής εξέτασης.

  Η χρονική διάρκεια τήρησης των αρχείων είναι δέκα έτη.

  Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να κοινοποιήσει εγγράφως αίτημα για: τροποποίηση, διαγραφή, περιορισμό και ανάληψη των δεδομένων του.

  Ο πελάτης μπορεί να ενημερώνεται για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ στην ιστοσελίδα www.karyo.gr και να επικοινωνεί για κάθε θέμα σχετικό με τα προσωπικά του δεδομένα με την ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@karyo.gr.

  Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω ότι επιθυμώ να λαμβάνω αποτελέσματα μου ή ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει.

  Εξουσιοδοτώ για τη λήψη των αποτελεσμάτων που με αφορούν τον/την: