×
×

Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου RRM1

Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου RRM1

Ο συγκεκριμένος έλεγχος μετρά τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου RRM1 σε φρέσκο ή σε μονιμοποιημένο σε παραφίνη ιστό με τη μέθοδο της ποσοτικής RT-PCR. Η έκφραση του γονιδίου RRM1 είναι ένας μοριακός δείκτης που καθορίζει ποιοι ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) αναμένεται να ανταποκριθούν σε χημειοθεραπευτικά σχήματα με gemcitabine.

Το RRM1 είναι η ενεργή υπομονάδα της ριβονουκλεοτιδικής ρεδουκτάσης (RR), ένα από τα βασικά ένζυμα στη σύνθεση του DNA. Το αντικαρκινικό φάρμακο gemcitabine παρεμποδίζει τη δράση του RRM1 και επακόλουθα τη σύνθεση DNΑ η οποία οδηγεί σε κυτταρικό θάνατο. Το gemcitabine χρησιμοποιείται ευρύτατα στο NSCLC. Ακριβώς επειδή το gemcitabine είναι ειδικός αναστολέας του RRM1, τα επίπεδα έκφρασης του RRM1 στα κύτταρα καθορίζουν την κυτταροτοξικότητα του φαρμάκου. Σε πειράματα με καρκινικές κυτταρικές σειρές και μοντέλα καρκίνου ανθεκτικών σε gemcitabine έχουν βρεθεί υψηλά επίπεδα έκφρασης του RRM1. Τα αποτελέσματα αυτών των επιστημονικών παρατηρήσεων συμφωνούν με κλινικές μελέτες συσχέτισης με ασθενείς με NSCLC σε θεραπεία με gemcitabine.

Χαμηλά επίπεδα έκφρασης του γονιδίου του RRM1 συσχετίζονται με υψηλή επιβίωση ασθενών με NSCLC υπό θεραπεία σε gemcitabine. Για ασθενείς υπό θεραπεία σε gemcitabine/cisplatin, ο καθορισμός των επιπέδων έκφρασης τόσο του RRM1 όσο και του ERCC1 αποδείχθηκε πιο ισχυρός προβλεπτικός δείκτης από τον καθορισμό του κάθε γονιδίου ξεχωριστά. Μία κλινική μελέτη σε ασθενείς με NSCLC υπό θεραπεία σε gemcitabine και carboplatin έδειξε ότι τα χαμηλά επίπεδα έκφρασης του RRM1 σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με ανταπόκριση του όγκου (8). Σε μία άλλη πρόσφατη μελέτη οι θεραπείες καθορίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα έκφρασης του RRM1 και του ERCC1. Σε ασθενείς με χαμηλό RRM1 δόθηκε είτε gemcitabine/carboplatin, έαν τα επίπεδα έκφρασης του ERCC1 τους ήταν χαμηλά είτε gemcitabine/docetaxel αν τα επίπεδα του ERCC1 ήταν υψηλά. Σε ασθενείς με υψηλό RRM1 δόθηκε docetaxel/carboplatin, εάν είχαν χαμηλά επίπεδα ERCC1 και docetaxel/vinorelbine αν είχαν υψηλά επίπεδα ERCC1. Και τα τέσσερα σκέλη της μελέτης είχαν ανταπόκριση περίπου 44% συγκρινόμενο με το 24% που δίνουν τα σχήματα αυτά σε μη-επιλεγμένους ασθενείς.

Βιβλιογραφία:

  1. Johnson DH: Gemcitabine for the treatment of non-small-cell lung cancer. Oncology 3:33-39, 2001.
  2. Goan YG, Zhou B, Hu E, Mi S, et al. Overexpression of ribonucleotide reductase as a mechanism of resistance to 2,2-difluorodeoxycytidine in the human KB cancer cell line. Cancer Res 1999;59:4204–7.
  3. Davidson JD, Ma L, Flagella M, Geeganange S, et al. An increase in the expression of ribonucleotide reductase large subunit 1 is associated with gemcitabine resistance in non-small cell lung cancer cell lines. Cancer Res. 2004;64:3761–3766.
  4. Bergman A, Eijk P, van Haperen V, et al: In vivo induction of resistance to gemcitabine results in increased expression of ribonucleotide reductase subunit 1 subunit M1 as a major determinant. Cancer Res 2005;65:9510-16.
  5. Rosell R, Scagliotti G, Danenberg KD, Lord RV, Bepler G, Novello S, Cooc J, Crinò L, Sánchez JJ, Taron M, Boni C, De Marinis F, Tonato M, Marangolo M, Gozzelino F, Di Costanzo F, Rinaldi M, Salonga D, Stephens C. Transcripts in pretreatment biopsies from a three-arm randomized trial in metastatic non-small-cell lung cancer. Oncogene. 2003;22:3548-53.
  6. Rosell R, Danenberg KD, Alberola V, Bepler G, et al. Ribonucleotide reductase messenger RNA expression and survival in gemcitabine/cisplatin-treated advanced non-small cell lung cancer patients. Clin Cancer Res 2004;10:1318–25.
  7. Ceppi P, Volante M, Novello S, Rapa I, Danenberg KD, Danenberg PV, Cambieri A, Selvaggi G, Saviozzi S, Calogero R, Papotti M, Scagliotti GV. ERCC1 and RRM1 gene expressions but not EGFR are predictive of shorter survival in advanced non-small-cell lung cancer treated with cisplatin and gemcitabine. Ann Oncol. 2006;17:1818-25.
  8. Bepler G, Kusmartseva I, Sharma S, Gautam A, Cantor A, Sharma A, Simon G. RRM1 Modulated In Vitro and In Vivo Efficacy of Gemcitabine and Platinum in Non–Small-Cell Lung Cancer. J. Clin. Oncol. 2006; 24; 4731-37.
  9. Simon G, Sharma A, Li X, Hazelton T, Walsh F, Williams C, Chiappori A, Haura E, Tanvetyanon T, Antonia S, Cantor A, Bepler G. Feasibility and efficacy of molecular analysis-directed individualized therapy in advanced non-small-cell lung cancer. J Clin. Oncol. 2007;25:2741-6.
Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Κύβος Παραφίνης
Ποσότητα
3-5 τομές
Χρόνος επεξεργασίας
7-10 ημέρες
Γονίδια
Τεχνολογία
RT-PCR