×
×

Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου ERCC1

Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου ERCC1

Το ERCC1 είναι αποδεδειγμένα ένας χρήσιμος βιολογικός δείκτης για την κλινική ανθεκτικότητα σε χημειοθεραπευτικά πλατινούχα σχήματα στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC). Γίνεται εφαρμογή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real- time Polymerase Chain Reaction) με τη χρήση Taqman ανιχνευτών μετά από αντίστροφη μεταγραφή ολικού RNA απομονωμένου από καρκινικό ιστό για την ποσοτικοποίηση επιπέδων mRNA του γονιδίου ERCC1. Τα επίπεδα του mRNA του υπό ανάλυση γονιδίου υπολογίζετε σε σχέση με τα επίπεδα mRNA του γονιδίου αναφοράς ß-ακτίνης. Η ίδια διαδικασία πραγματοποιείται σε φυσιολογικό πνευμονικό ιστό αναφοράς. Η σύγκριση των επιπέδων έκφρασης ανάμεσα στο υπό εξέταση δείγμα και στον ιστό αναφοράς εκφράζεται ως τον λόγο τους (ratio) σύμφωνα με τη μέθοδο 2-ΔΔCt.  Η τιμή που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό καταδεικνύει πόσες φορές τα επίπεδα έκφρασης του υπό εξέταση γονιδίου είναι υψηλότερα ή χαμηλότερα σε σύγκριση με αυτά του φυσιολογικού ιστού αναφοράς.

Βιβλιογραφία:

  1. Bartolucci R, Wei J, Sanchez JJ, Perez-Roca L, Chaib I, Puma F, Farabi R, Mendez P, Roila F, Okamoto T, Taron M, Rosell R. XPG mRNA expression levels modulate prognosis in resected non-small-cell lung cancer in conjunction with BRCA1 and ERCC1 expression. Clin Lung Cancer. 2009. 10(1):47-52.
  2. Boukovinas I, Papadaki C, Mendez P, Taron M, Mavroudis D, Koutsopoulos A, Sanchez-Ronco M, Sanchez JJ, Trypaki M, Staphopoulos E, Georgoulias V, Rosell R, Souglakos J. Tumor BRCA1, RRM1 and RRM2 mRNA expression levels and clinical response to first-line gemcitabine plus docetaxel in non-small-cell lung cancer patients. PLoS One. 2008. 3(11):e3695. Epub 2008 Nov 11.
  3. Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods. 2001. 25:402-8.
  4. Rosell R, Skrzypski M, Jassem E, Taron M, Bartolucci R, Sanchez JJ, Mendez P, Chaib I, Perez-Roca L, Szymanowska A, Rzyman W, Puma F, Kobierska-Gulida G, Farabi R, Jassem J. BRCA1: a novel prognostic factor in resected non-small-cell lung cancer PLoS One. 2007. 2(11):e1129.
  5. Su C, Zhou S, Zhang L, Ren S, Xu J, Zhang J, Lv M, Zhang J and Zhou C. ERCC1, RRM1 and BRCA1 mRNA expression levels and clinical outcome of advanced non-small cell lung cancer Med Oncol 2010 May 14.
Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Κύβος Παραφίνης
Ποσότητα
3-5 τομές
Χρόνος επεξεργασίας
7-10 ημέρες
Γονίδια
Τεχνολογία
RT-PCR