×
×

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Ανίχνευση μεταλλαγών γονιδίου PDGFRα

Οι στρωματικοί ογκοι του γαστρεντερικού σωλήνα (GIST) φυσιολογικού τύπου δεν φέρουν μεταλλαγές στα γονίδια KIT, PDGFRα ή BRAF. Περίπου οι μισοί ασθενείς με GIST φυσιολογικού τύπου παρουσιάζουν στάσιμη νόσο για ≥ 6 μήνες σε θεραπεία δεύτερης γραμμής με με sunitinib (Heinrich et al. 2008).

Μελέτες in vitro έδειξαν ότι μεταλλαγές στο εξώνιο 12 του PDGFRα δείχνουν ευαισθησία στο imatinib και οι περισσότεροι ασθενείς όντως ανταποκρίθηκαν.

Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου BRCA1

Το γονίδιο BRCA1, εμπλέκεται στην επιδιόρθωση του DNA. Μελέτες έχουν δείξει ότι χαμηλά επίπεδα έκφρασης του γονιδίου BRCA1 αυξάνουν την ευαισθησία στο cisplatin αλλά οδηγούν σε ανθεκτικότητα στο paclitaxel. Ασθενείς με υψηλά επίπεδα έκφρασης του γονιδίου ανταποκρίνονται καλύτερα σε παράγοντες αντι-μικροσωληνίσκων (όπως το paclitaxel) και όχι σε θεραπείες που βασίζονται στην πλατίνα.

Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου RRM1

Ο συγκεκριμένος έλεγχος μετρά τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου RRM1 σε φρέσκο ή σε μονιμοποιημένο σε παραφίνη ιστό με τη μέθοδο της ποσοτικής RT-PCR. Η έκφραση του γονιδίου RRM1 είναι ένας μοριακός δείκτης που καθορίζει ποιοι ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) αναμένεται να ανταποκριθούν σε χημειοθεραπευτικά σχήματα με gemcitabine.

Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου ERCC1

Το ERCC1 είναι αποδεδειγμένα ένας χρήσιμος βιολογικός δείκτης για την κλινική ανθεκτικότητα σε χημειοθεραπευτικά πλατινούχα σχήματα στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC). Γίνεται εφαρμογή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real- time Polymerase Chain Reaction) με τη χρήση Taqman ανιχνευτών μετά από αντίστροφη μεταγραφή ολικού RNA απομονωμένου από καρκινικό ιστό για την ποσοτικοποίηση επιπέδων mRNA του γονιδίου ERCC1. Τα επίπεδα του mRNA του υπό ανάλυση γονιδίου υπολογίζετε σε σχέση με τα επίπεδα mRNA του γονιδίου αναφοράς ß-ακτίνης.

Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου TYMS (TS)

Η συγκεκριμένη εξέταση προσδιορίζει τα επίπεδα της έκφρασης του γονιδίου της συνθάσης της θυμιδυλάσης (thymidylate synthase) (TS) σε κακοήθεις ιστούς. Η έκφραση της TS είναι δείκτης πρόβλεψης για την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία που βασίζεται στη χρήση φθοριοπυριμιδίνης.

Αναδιάταξη γονιδίου ROS1 με F.I.S.H.

Η αναδιάταξη του γονιδίου ROS1 καθορίζει έναν διακριτό μοριακό υπότυπο στους ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με σαφή κλινικά χαρακτηριστικά, όμοια με αυτά των ασθενών με αναδιάταξη του γονιδίου ALK. Φαίνεται ότι ασθενείς με αναδιάταξη στο ROS1 ανταποκρίνονται στα ίδια φάρμακα με τους ασθενείς με αναδιάταξη στο ALK

1p19q F.I.S.H.

Η πιο κοινή δομική μεταβολή στα ολιγοδενδρογλοιώματα είναι συν-έλλειψη των χρωμοσωμικών περιοχών 1p και 19q. Η υψηλή συχνότητα της έλλειψης αυτής είναι χαρακτηριστικό αυτού του όγκου των κυττάρων της γλοίας και θεωρείται ως "η γενετική υπογραφή" των ολιγοδενδρογλοιωμάτων. Έλλειψη των 1p και 19q, είτε ξεχωριστά, είτε συνδυασμένα, είναι πιο συχνή στα κλασικά ολιγοδενδρογλοιώματα απ'ότι στα αστροκυττώματα ή στα ολιγοαστροκυττώματα.

ClearID Υγρή Βιοψία Πνεύμονα

ClearID® is a blood test that provides physicians with actionable biomarker information from whole blood to help guide treatment and find ongoing clinical trials for aggressive, metastatic, and refractory cancer patients. The NSCLC panel targets 11 genes that, when mutated, have been associated with a variety of targeted treatments, according to the latest clinical studies.

 

Optimized Lung Cancer Panel to Help Improve Treatment Outcomes

Σελίδες