×
×

Υγρή Βιοψία

 • Ιουλ 13, 2017

Η Υγρή Βιοψία στον καρκίνο αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την ανάλυση γενετικού υλικού του όγκου από τα σωματικά υγρά του ασθενή, συνήθως από το περιφερικό αίμα σήμερα. Με τη μέθοδο αυτή παρακάμπτεται μια σειρά περιορισμών της βιοψίας ιστού όπως αναλύεται παρακάτω:

 • Η βιοψία ιστού είναι επεμβατική μέθοδος
  • Σε αρκετές περιπτώσεις είναι πρακτικά αδύνατη
  • Δεν είναι πρακτική στην παρακολούθηση της νόσου / θεραπείας
 • Ο ιστός είναι περιορισμένος
  • Αυξημένες ανάγκες για μοριακή ταυτοποίηση
  • Υψηλό κόστος
 • Ο καρκίνος είναι ετερογενής νόσος
  • Το μοριακό προφίλ διαφέρει σε διαφορετικά σημεία του ίδιου όγκου
  • Η θεραπεία μεταβάλλει τη συχνότητα των κλώνων
  • Η αρχική βιοψία δεν αντανακλά απαραίτητα την τρέχουσα κατάσταση

Η υγρή βιοψία ανοίγει νέες δυνατότητες για ακίνδυνη και επαναληπτική 

 • Πρώιμη διάγνωση
 • Πρόγνωση
 • Πρόβλεψη απάντησης
 • Παρακολούθηση νόσου
 • Πρόβλεψη ανάπτυξης φαρμακευτικής αντοχής

  Κύριες πηγές γενετικού υλικού του όγκου αποτελούν σήμερα τα

 • Ελεύθερα Κυκλοφορούντα Καρκινικά Κύτταρα (CTCs)
 • Ελεύθερα Κυκλοφορούν Καρκινικό DNA (cftDNA)
 • Εξωσωμάτια (exosomes) 

Μία σύνοψη των δυνατοτήτων της υγρής βιοψίας δίνεται στην παρακάτω εικόνα