×
×

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

CLART ENTHERPEX

Το CLART® ENTHERPEX ανιχνεύει και ταυτοποιεί τους ανθρώπινους ερπητοϊούς και εντεροϊούς.

Το διαγνωστικό σύνολο CLART® ENTHERPEX αναπτύχθηκε για να καθορίζει με γρήγορο τρόπο την αιτία της νόσου (Herpesvirus ή Enterovirus), επιτρέποντας έτσι την υιοθέτηση της βέλτιστης θεραπευτικής προσέγγισης.

Ιοί που ανιχνεύονται:

Μοριακός Καρυότυπος (Μικροσυστοιχίες CGH)

Οι μικροσυστοιχίες CGH επιτρέπουν τη μελέτη χρωμοσωμικών ανωμαλιών με πολύ μεγαλύτερη ανάλυση από τις κλασικές μεταφασικές μεθόδους. Η ικανότητα ανίχνευσης μικρών σε μέγεθος βλαβών, συνδυαστικά με την μεγαλύτερη αυτοματοποίηση, τη μείωση της υποκειμενικότητας και την απουσία ανάγκης για κυτταροκαλλιέργεια έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση του arrayCGH ως επιλογή πρώτης γραμμής στη διερεύνηση αναπτυξιακών και άλλων γενετικών συνθηκών.