×
×

ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

1p19q F.I.S.H.

Η πιο κοινή δομική μεταβολή στα ολιγοδενδρογλοιώματα είναι συν-έλλειψη των χρωμοσωμικών περιοχών 1p και 19q. Η υψηλή συχνότητα της έλλειψης αυτής είναι χαρακτηριστικό αυτού του όγκου των κυττάρων της γλοίας και θεωρείται ως "η γενετική υπογραφή" των ολιγοδενδρογλοιωμάτων. Έλλειψη των 1p και 19q, είτε ξεχωριστά, είτε συνδυασμένα, είναι πιο συχνή στα κλασικά ολιγοδενδρογλοιώματα απ'ότι στα αστροκυττώματα ή στα ολιγοαστροκυττώματα.

Μοριακός Καρυότυπος (Μικροσυστοιχίες CGH)

Οι μικροσυστοιχίες CGH επιτρέπουν τη μελέτη χρωμοσωμικών ανωμαλιών με πολύ μεγαλύτερη ανάλυση από τις κλασικές μεταφασικές μεθόδους. Η ικανότητα ανίχνευσης μικρών σε μέγεθος βλαβών, συνδυαστικά με την μεγαλύτερη αυτοματοποίηση, τη μείωση της υποκειμενικότητας και την απουσία ανάγκης για κυτταροκαλλιέργεια έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση του arrayCGH ως επιλογή πρώτης γραμμής στη διερεύνηση αναπτυξιακών και άλλων γενετικών συνθηκών.