×
×

Συνοδά διαγνωστικά για τον Καρκίνο

  • Νοε 07, 2013

Η χρήση των ενδεδειγμένων αντιδραστηρίων για την εκτέλεση των αναλύσεων στα διαγνωστικά εργαστήρια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Η Ευρωπαϊκή οδηγία που διέπει τη χρήση των αντιδραστηρίων για διαγνωστικούς σκοπούς είναι η Οδηγία 98/79/EC. Αντιδραστήρια που πληρούν τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρήση σε διαγνωστικές εξετάσεις φέρουν τα διακριτικά CE, IVD.

Τα συνοδά διαγνωστικά (companion diagnostics) είναι μία σχετικά νέα κατηγορία διαγνωστικών συνόλων (kit). Παρέχουν πληροφορίες απαραίτητες για την ασφαλή και αποτελεσματική χορήγηση συγκεκριμένου φαρμακευτικού σκευάσματος. Η ειδοποιός διαφορά τους είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προοπτικών κλινικών μελετών για συγκεκριμένο φάρμακο του οποίου αποτελούν συνοδό διαγνωστικό. Ένα διαγνωστικό προκειμένου να φέρει το διακριτικό του companion έχει εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές.

Στο εργαστήριό μας χρησιμοποιούμε τα παρακάτω συνοδά διαγνωστικά: